Home / 360° Cafê / Kinh doanh / 4 cách tìm ra khách hàng tiềm năng

4 cách tìm ra khách hàng tiềm năng

4 cách tìm ra khách hàng tiềm năng.

1. Cần tính toán chi phí cụ thể để thu hút khách hàng.
Nhằm đánh giá khả năng tạo lợi nhuận cho công ty của khách hàng, bạn phải xem xét công ty phải chi phí bao nhiêu để thu hút được một khách hàng. Nhiều công ty nhỏ sẽ có thể thành công với chi phí cho việc phân tích kết quả bán hàng mà đơn giản hơn nhiều so với các công ty lớn. Phải lưu ý rằng chi phí của những con số bán hàng có được từ những phép tính chỉ là số trung bình, được sử dụng để đánh giá sơ bộ cơ sở khách hàng.

Tổ chức một phân tích đơn giản, trước tiên phải xem xét lại nỗ lực có liên quan tới việc kết thúc việc bán hàng cơ bản. Nó phải bao gồm cả chi phí cho người bán hàng, gửi thư trực tiếp, phát triển mạng vi tính hay các chi phí khác cho quảng cáo. Dự đoán tổng chi của phần vượt trội và chia nó cho số lượng bán hàng hàng năm để có được kết quả phân tích nhanh.

Luật 80/20 – tức là 80% doanh thu bán hàng của công ty là có được từ 20% khách hàng lớn – được các công ty nhỏ áp dụng. Chăm sóc 20% khách hàng đó có nghĩa là bạn đang tập trung chương trình marketing của mình vào những khách hàng tạo lợi nhuận cho công ty. Lấy tiêu điểm giống như việc chiếu tia laser vào khách hàng tạo được lợi nhuận cao sẽ giúp bạn không phải quá nỗ lực vào nhóm khách hàng tạo lợi nhuận thấp.

Cần nhớ rằng khả năng tạo lợi nhuận không cần thiết phải có quan hệ với khối lượng tiền mà một khách hàng trao cho doanh nghiệp. Ở nhiều doanh nghiệp, bán hàng nhỏ đem lại nhiều lợi nhuận hơn trong khi việc bán hàng lớn phải tốn kém chi phí tổ chức hay giao hàng và do vậy có mức lời thấp hơn.
2. Tính toán chi phí cho dịch vụ chăm sóc khách hàng
Nó rất cần thiết để theo dõi chi phí cho dịch vụ khách hàng để tính toán xem khách hàng hiện tại đem lại bao nhiêu lợi nhuận cho công ty. Phương trình tính toán ở đây giống như tính chi phí cho phân tích kết quả bán hàng. Gắn chi phí cho các yếu tố có liên quan tới dịch vụ như lương của những người làm được hợp đồng, cán bộ quản lý dự án và chi phí cho việc giao sản phẩm hay dịch vụ đến từng khách hàng. Ước tính chi phí trung bình cho việc phục vụ mỗi khách hàng bằng cách chia cho tổng số khách hàng bạn phục vụ được trong một năm. Nếu bạn cần biết chi phí dịch vụ chính trong ngành công nghiệp của bạn, yêu cầu kế toán cung cấp chuẩn của ngành. Nhớ rằng chi phí cho số dịch vụ được tính toán theo các phép tính này chỉ là số trung bình, được sử dụng cho những đánh giá rất sơ bộ.

3. Hình thành lưư trữ hồ sơ về khách hàng tiềm năng lớn
Với hai con số trên và doanh thu mà mỗi khách hàng đem lại, bạn có thể thấy qua được khả năng sinh lợi nhuận của mỗi khách hàng. Bạn có thể sử dụng thông tin đó để hình thành hồ sơ về khách hàng tiềm năng lớn. Tìm những đặc điểm và cách cư sử chung. Họ có thuộc yếu tố phân loại theo nhân khẩu hay địa lý không? Họ có cùng chung quan điểm hay tiêu chuẩn nào không? Họ có đưa ra quyết định mua theo cùng cách thức không? Hồ sơ này sẽ giúp bạn phát triển các chương trình marketing có hiệu quả nhất để tiếp cận các mục tiêu này, làm tăng lợi nhuận cho công ty và thu hút đợc nhiều khách hàng tạo lợi nhuận cao cho công ty.

Một số doanh nghiệp có thể tiến xa hơn và phát triển kim tự tháp khách hàng tiềm năng – một hệ thống ba cấp bậc sẽ chia khách hàng của công ty thành khách hàng tiềm năng lớn, trung bình và nhỏ. Mục đích của hồ sơ này là tìm ra chiến lược marketing để chuyển dần khách hàng vào nhóm khách hàng tiềm năng lớn.

4. Xem lại việc thực hiện chăm sóc với nhóm khách hàng tiềm năng thấp nhất
Để tập trung mục tiêu vào 20% khách hàng quan trọng có được từ cuộc điều tra khách hàng, bạn không nên nỗ lực thu hút khách hàng không đem lại lợi nhuận cho công ty. Hãy xem xét lại những ghi chép của bạn về những khách hàng đã làm bạn tốn thời gian và tiền bạc này và lập một hồ sơ cho nhóm khách hàng này như bạn làm với nhóm khách hàng tiềm năng lớn. Trong phạm vi có thể, để làm ăn có hiệu quả và có lợi nhuận, chương trình marketing của bạn nên loại bỏ nhóm khách hàng này.

Posted 28-03-2011 05:46 by Risky Men [updated 18-12-2011 01:45]The need to know how to find potential customers.alt

 

A. Needed to calculate the specific cost to attract customers.
To assess the ability to generate profits for the company’s customers, you must consider the cost to the company how much to attract a customer. Many small companies will be able to successfully analyze the costs of sale that results much simpler than large companies. It should be noted that the cost of sales figures obtained from these calculations are averages, are used to evaluate the preliminary customer base.

Organize a simple analysis, you must first consider the effort involved in closing a typical sale. It should include the cost of sales, direct mail, computer network development or other costs for advertising. Estimate the total cost of outreach and divide it by the number of annual sales to obtain analytical results quickly.

80/20 rule – that 80% of sales of the company is going to be 20% from your customers – the small companies to apply. 20% of customer care means that you are focusing your marketing programs on customer profitability for the company. Get like focus on client laser beam generated high profits will help you do not have the effort on lower profit customers.

Keep in mind that the ability to make a profit is not necessary to have a relationship with the amount of money a customer gives to businesses. In many businesses, small sales bring in more profit when selling to large organizations can cost or delivery and thereby lower their profit.
Two. Calculate the cost of customer care services
It is necessary to track costs for customer service to calculate your current customers bring much revenue to the company. The equation is similar to the cost of sales analysis. Mounting costs for factors related to services such as salaries of those who do contract managers and project costs of delivering the product or service to every customer. Estimated average cost of servicing each customer by dividing the total number of customers you serve for one year. If you need to know the cost of services in your industry, provides accounting requirements of the industry standard. Remember that the cost of service is calculated as the arithmetic average is only used for preliminary evaluations.

3. To form a record of potential customers
With two figures and the revenue that each customer provides, you can see through the ability to profit by every customer. You can use that information to develop a profile of potential customers. Find the characteristics and behaviors common. They are classified by elements of the demographic or geographic? They have the same attitudes or values? They make buying decisions in the same way? This profile will help you develop marketing programs are most effective to reach these goals, increase profits for the company, and attract more customers generate higher profits for the company.

Some businesses can further develop the pyramid and potential customers – a three-level system will divide the company’s customers to potential customers large, medium and small. The purpose of this profile is to figure out a marketing strategy to migrate customers to the larger group of potential customers.

4. Review the implementation of group care with the lowest potential customers
To focus on the 20% target key customers gained from customer surveys, you should not try to attract customers are not profitable for the company. Please review your records for customers who do you waste time and money and create a profile for this group as you would with a large group of potential customers. To the extent possible, to do effective and profitable marketing programs you should remove this group.

alt

4 cách tìm ra khách hàng tiềm năng
đăng 05:46 28-03-2011 bởi Risky Men [ đã cập nhật 01:45 18-12-2011 ]Những cách cần biết để tìm ra khách hàng tiềm năng

1. Cần tính toán chi phí cụ thể để thu hút khách hàng.
Nhằm đánh giá khả năng tạo lợi nhuận cho công ty của khách hàng, bạn phải xem xét công ty phải chi phí bao nhiêu để thu hút được một khách hàng. Nhiều công ty nhỏ sẽ có thể thành công với chi phí cho việc phân tích kết quả bán hàng mà đơn giản hơn nhiều so với các công ty lớn. Phải lưu ý rằng chi phí của những con số bán hàng có được từ những phép tính chỉ là số trung bình, được sử dụng để đánh giá sơ bộ cơ sở khách hàng.

Tổ chức một phân tích đơn giản, trước tiên phải xem xét lại nỗ lực có liên quan tới việc kết thúc việc bán hàng cơ bản. Nó phải bao gồm cả chi phí cho người bán hàng, gửi thư trực tiếp, phát triển mạng vi tính hay các chi phí khác cho quảng cáo. Dự đoán tổng chi của phần vượt trội và chia nó cho số lượng bán hàng hàng năm để có được kết quả phân tích nhanh.

Luật 80/20 – tức là 80% doanh thu bán hàng của công ty là có được từ 20% khách hàng lớn – được các công ty nhỏ áp dụng. Chăm sóc 20% khách hàng đó có nghĩa là bạn đang tập trung chương trình marketing của mình vào những khách hàng tạo lợi nhuận cho công ty. Lấy tiêu điểm giống như việc chiếu tia laser vào khách hàng tạo được lợi nhuận cao sẽ giúp bạn không phải quá nỗ lực vào nhóm khách hàng tạo lợi nhuận thấp.

Cần nhớ rằng khả năng tạo lợi nhuận không cần thiết phải có quan hệ với khối lượng tiền mà một khách hàng trao cho doanh nghiệp. Ở nhiều doanh nghiệp, bán hàng nhỏ đem lại nhiều lợi nhuận hơn trong khi việc bán hàng lớn phải tốn kém chi phí tổ chức hay giao hàng và do vậy có mức lời thấp hơn.
2. Tính toán chi phí cho dịch vụ chăm sóc khách hàng
Nó rất cần thiết để theo dõi chi phí cho dịch vụ khách hàng để tính toán xem khách hàng hiện tại đem lại bao nhiêu lợi nhuận cho công ty. Phương trình tính toán ở đây giống như tính chi phí cho phân tích kết quả bán hàng. Gắn chi phí cho các yếu tố có liên quan tới dịch vụ như lương của những người làm được hợp đồng, cán bộ quản lý dự án và chi phí cho việc giao sản phẩm hay dịch vụ đến từng khách hàng. Ước tính chi phí trung bình cho việc phục vụ mỗi khách hàng bằng cách chia cho tổng số khách hàng bạn phục vụ được trong một năm. Nếu bạn cần biết chi phí dịch vụ chính trong ngành công nghiệp của bạn, yêu cầu kế toán cung cấp chuẩn của ngành. Nhớ rằng chi phí cho số dịch vụ được tính toán theo các phép tính này chỉ là số trung bình, được sử dụng cho những đánh giá rất sơ bộ.

3. Hình thành lưư trữ hồ sơ về khách hàng tiềm năng lớn
Với hai con số trên và doanh thu mà mỗi khách hàng đem lại, bạn có thể thấy qua được khả năng sinh lợi nhuận của mỗi khách hàng. Bạn có thể sử dụng thông tin đó để hình thành hồ sơ về khách hàng tiềm năng lớn. Tìm những đặc điểm và cách cư sử chung. Họ có thuộc yếu tố phân loại theo nhân khẩu hay địa lý không? Họ có cùng chung quan điểm hay tiêu chuẩn nào không? Họ có đưa ra quyết định mua theo cùng cách thức không? Hồ sơ này sẽ giúp bạn phát triển các chương trình marketing có hiệu quả nhất để tiếp cận các mục tiêu này, làm tăng lợi nhuận cho công ty và thu hút đợc nhiều khách hàng tạo lợi nhuận cao cho công ty.

Một số doanh nghiệp có thể tiến xa hơn và phát triển kim tự tháp khách hàng tiềm năng – một hệ thống ba cấp bậc sẽ chia khách hàng của công ty thành khách hàng tiềm năng lớn, trung bình và nhỏ. Mục đích của hồ sơ này là tìm ra chiến lược marketing để chuyển dần khách hàng vào nhóm khách hàng tiềm năng lớn.

4. Xem lại việc thực hiện chăm sóc với nhóm khách hàng tiềm năng thấp nhất
Để tập trung mục tiêu vào 20% khách hàng quan trọng có được từ cuộc điều tra khách hàng, bạn không nên nỗ lực thu hút khách hàng không đem lại lợi nhuận cho công ty. Hãy xem xét lại những ghi chép của bạn về những khách hàng đã làm bạn tốn thời gian và tiền bạc này và lập một hồ sơ cho nhóm khách hàng này như bạn làm với nhóm khách hàng tiềm năng lớn. Trong phạm vi có thể, để làm ăn có hiệu quả và có lợi nhuận, chương trình marketing của bạn nên loại bỏ nhóm khách hàng này.

About admin

Check Also

tâm lý khách hàng trước khi mua hàng

Tâm lý khách hàng trước khi mua hàng

  Nguồn: internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *