Home / 360° Cafê (page 2)

360° Cafê

KPIs của bài thuyết trình hiệu quả

thuyết trình

Theo cách nói của các công ty, KPIs hoặc Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc đều là những cột mốc báo hiệu.   Theo cách nói của các công ty, KPIs hoặc Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc đều là những cột mốc báo hiệu. Chúng chỉ  ra …

Read More »